Goshin Jujitsu in action

What skills do you want?